VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE !

PRAJEME KRÁSNY

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017!!!

  

 
 

                                      

                                                              

 

                                                                                               

 

 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry  pre školský rok 2017/2018

 

„Dni otvorených dverí“ vo všetkých MŠ v dňoch 9.5.2017 a 10.5.2017 v čase od 14.30 hod do 16.30 hod 

 

Žiadosti o prijatie  detí  do materských  škôl budú prijímať riaditeľky MŠ:

 v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č. dverí. 634 - 1. poschodie)

Zápis detí do našej  Materskej  Školy, 

Topoľová 6, Nitra 

      dňa 17. 5. 2017 

  v čase od 8.00 hod. do 16. 00 hod

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

kritéria prijímania detí.doc (24576)


Formulár žiadosti : žiadosť na stiahnutie tu: Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (248595) 

Formulár žiadosti je zverejnený aj  na  www.nitra.sk,  www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu na Mestskom úrade.

Harmonogram prijímania žiadostí do jednotlivých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra pre školský rok 2017/2018  tu : oznam zápis šk rok 2017-18 (2).doc (43008)

TEŠÍME  SA NA VÁS