VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE !

PRAJEME KRÁSNY

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023!!!

Oznam 10.3.2023

Milí rodičia ,

väčšina z Vás  už má založené rodičovské konto v systéme Edupage našej školy. Táto skutočnosť  nám umožňuje vzájomnú rýchlejšiu, efektívnejšiu  komunikáciu a výmenu potrebných informácii, oznamov prostredníctvom správ rôzneho charakteru.

 • Správy s rôznym obsahom  posielajte pani učiteľkám z Vašej triedy v prípade potreby aj pani učiteľkám z iných tried a riaditeľke školy.
 • Ak napíšete obom pani učiteľkám z Vašej triedy odpovie  Vám jedna z nich.
 • Obsah  správy  môže byť naozaj rôzneho charakteru  ako :
 • Dieťa  nepríde v konkrétny deň, dni do materskej školy z dôvodu  choroby.
 • Dieťa  nepríde v konkrétny deň, dni do materskej školy z rôznych dôvodov.
 • Dieťa príde  neskôr ( návšteva , lekára  návšteva  logopéda ....)
 •  Dieťa pôjde skôr domov,  pred obedom, po obede, počas odpočinku ....
 • Odfotené  lekárske  potvrdenia .
 •  Ospravedlnenia z rodinných dôvodov.
 •  Výskyt infekčnej choroby  v rodine .  
 • V prípade  nutnosti prefotený dátum platby  školného  a podobne
 • Nahlásenie záujmu  o náhradnú materskú školu v prípade ak naša  materská škola  bude mať prerušenú prevádzku
 • A iné správy ....
 • Pani učiteľky budú sledovať Vaše správy  v čase od 6:30 do  16:30

 

 •  Prostredníctvom systému Edupage   nám môžete posielať  vyhlásenie  o  bezpríznakovosti

 

 • Od 1.4.2023 bude mať v systéme  Edupage  každá trieda svoju  fotogalériu , kde si budete  môcť pozrieť a stiahnuť fotky z akcií triedy .

 

 • V prípade  rozšírenia a pridania  ďalších  funkcii v systéme  Edupage  Vás  budeme informovať

 

 

 

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu

 Riaditeľka materskej školy  K. Benešová

 Oznam 27.2.2023

 

 • Milí rodičia, od 6.3 do 15.3.2023 Vám bude zaslaný do mailových schránok návod ako si vytvoríte rodičovské konto na novej webovej stránke našej Materskej školy: mstopolova.edupage.org
 • Do konca marca 2023 Vás poprosíme, aby ste si vytvorili Vaše osobné rodičovské kontá,aby sme mohli rýchlejšie a efektívnejšie spolu komunikovať.
 • Do 31.8.2023 budete mať všetky informácie na školskej webovej stránke mstopolova.webnode.sk 
 • Od 1.9.2023 bude spustená v plnom znení aj  stránka mstopolova.edupage.org

 

 • Aplikáciu Edupage si môžete stiahnuť aj do svojich  mobilných telefónov.

 •  Po spustení komunikácie (apríl 2023) v aplikácii Edupage  nastavíme  pravidlá vzájomnej komunikácie . 

 • ďakujeme za  pochopenie 

 

Oznam 11.1.2023

 

 

Od  1.januára 2023 je  výška tkzv. školného upravená  dodatkom VZN mesta Nitra .

 VZN-c.-8-2019-v-zneni-dodtkov-12345-a-6_.pdf (121376)

 

Platby od  januára 2023 sú nasledovné :

 


 

 

 

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia platné od 15.8.2022

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Bezpríznakovosť. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Tlačivo o bezpríznakovosti   platné od 15.8.2022

24230 bezpríznakovosť 15.8..pdf (147429)

 

Ospravedlnenie neprítomnosti Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na  (víkendy a sviatky sa nepočítajú)  aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7  po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky

                                                                                                                                                        

 

Prosím aj  naďalej  sledujte triedny e – mail, našu  web stránku a našu  FCB stránku,  ak  by sa informácie  ohľadne  nástupu detí   do materskej školy zmenili budeme Vás informovať práve prostredníctvom  triednych  e – mailov, webstránky  a FCB stránky.

 

Ďakujeme za porozumenie, trpezlivosť,spoluprácu a prajeme všetkým pevné zdravie .....

 

   

 

 

          

 

 

 
                                                    

 

                                                                                                                                                                          

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.