VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE !

PRAJEME KRÁSNY

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023!!!

Oznam  3.4.2023 

                                       

 Zápis detí do  materskej  školy  na školský rok  2023/2024 

 

 

Zápis do  Materskej školy,Topoľová 6, Nitra  na školský rok 2023/2024

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do Materskej školy, Topoľová6, Nitra  pre školský rok 2023/2024 bude 3.5. a 4.5.2023.

·         Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa  podať:

1.elektronickou formou,

na e – mail: mstopolova@smsnitra.sk – naskenované dokumenty

2.poštou  -  na  adresu: Materská  škola, Topoľová 6, Nitra 94901

kuriérom  na adresu školy :Materská  škola, Topoľová 6, Nitra 94901

3.osobne  a to v dňoch : 3.5. a 4.5. 2023 od 13.00. do 16.00. hod. 

Vchod č. 1, prízemie vľavo,  v triede č. 1 MOTÝLIKOVÁ TRIEDA

·         Žiadosť o prijatie  zaevidujeme a  prevezmeme  iba  vtedy, ak bude podpísaná oboma zákonnými zástupcami  dieťaťa.

·         Ak sa rozhodnete, že  rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa chcete  poslať iba jednému  zákonnému  zástupcovi dieťaťa, prineste vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa  o tom, ktorému zákonnému zástupcovi( matke / otcovi).  Vyhlásenie musí byť  podpísané oboma zákonnými zástupcami dieťaťa.

·         K žiadosti  je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, prípadne neočkovaní dieťaťa, potvrdenie  je potrebné priniesť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, bez potvrdenia nebude žiadosť riadne  zaevidovaná pokiaľ sa potvrdenie nedoloží.  

·         Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude  sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného výchovného zariadenia centra  poradenstva a prevencie a názor odborného lekára, ktorého dieťa  navštevuje .

 

ďalšie informácie  a dokumenty  na stiahnutie vrátane žiadosti  o prijatie dieťaťa v záložke  "Žiadosť  o  prijatie "


 

 

 

 

OZNAM 2.4.2023

 

Oznamujeme  zákonným zástupcom detí, že  prevádzka našej  Materskej školy, Topoľová 6, Nitra, bude v dňoch 6.4. a 11.4.2023 prerušená z dôvodu, že o umiestnenie dieťaťa v MŠ v uvedených dňoch prejavili záujem  2  zákonní zástupcovia detí. Zriaďovateľ v zmysle oprávnených nárokov zákonných zástupcov stanovil  pre prihlásené deti v uvedených dňoch náhradnú materskú školu Materskú školu, Štiavnická 1,  Nitra.

 Naša  Materská škola, Topoľová 6, Nitra,  bude mať  obnovenú plnú,  štandardnú prevádzku vo všetkých šiestich triedach  od 12.4.2023 streda .

 Prajeme všetkým pekné, príjemné  prežitie  Veľkonočných sviatkov.

 

 

Oznam 10.3.2023

Milí rodičia ,

väčšina z Vás  už má založené rodičovské konto v systéme Edupage našej školy. Táto skutočnosť  nám umožňuje vzájomnú rýchlejšiu, efektívnejšiu  komunikáciu a výmenu potrebných informácii, oznamov prostredníctvom správ rôzneho charakteru.

 • Správy s rôznym obsahom  posielajte pani učiteľkám z Vašej triedy v prípade potreby aj pani učiteľkám z iných tried a riaditeľke školy.
 • Ak napíšete obom pani učiteľkám z Vašej triedy odpovie  Vám jedna z nich.
 • Obsah  správy  môže byť naozaj rôzneho charakteru  ako :
 • Dieťa  nepríde v konkrétny deň, dni do materskej školy z dôvodu  choroby.
 • Dieťa  nepríde v konkrétny deň, dni do materskej školy z rôznych dôvodov.
 • Dieťa príde  neskôr ( návšteva , lekára  návšteva  logopéda ....)
 •  Dieťa pôjde skôr domov,  pred obedom, po obede, počas odpočinku ....
 • Odfotené  lekárske  potvrdenia .
 •  Ospravedlnenia z rodinných dôvodov.
 •  Výskyt infekčnej choroby  v rodine .  
 • V prípade  nutnosti prefotený dátum platby  školného  a podobne
 • Nahlásenie záujmu  o náhradnú materskú školu v prípade ak naša  materská škola  bude mať prerušenú prevádzku
 • A iné správy ....
 • Pani učiteľky budú sledovať Vaše správy  v čase od 6:30 do  16:30

 

 •  Prostredníctvom systému Edupage   nám môžete posielať  vyhlásenie  o  bezpríznakovosti

 

 • Od 1.4.2023 bude mať v systéme  Edupage  každá trieda svoju  fotogalériu , kde si budete  môcť pozrieť a stiahnuť fotky z akcií triedy .

 

 • V prípade  rozšírenia a pridania  ďalších  funkcii v systéme  Edupage  Vás  budeme informovať

 

 

 

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu

 Riaditeľka materskej školy  K. Benešová

 

 

Oznam 11.1.2023

 

 

Od  1.januára 2023 je  výška tkzv. školného upravená  dodatkom VZN mesta Nitra .

 VZN-c.-8-2019-v-zneni-dodtkov-12345-a-6_.pdf (121376)

 

Platby od  januára 2023 sú nasledovné :

 


 

 

 

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia platné od 04.04.2023

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia Osoba s príznakmi ochorenia (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka

Bezpríznakovosť. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich  vyučovacích  dní, víkendy  a sviatky  sa nepočítajú „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Tlačivo o bezpríznakovosti   platné od 04.04.2023bezpríznakovosť.pdf (152967)

 

 

Ospravedlnenie neprítomnosti Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na  (víkendy a sviatky sa nepočítajú)  aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7  po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky

                                                                                                                                                        

 

Prosím aj  naďalej  sledujte triedny e – mail, našu  web stránku a našu  FCB stránku,  ak  by sa informácie  ohľadne  nástupu detí   do materskej školy zmenili budeme Vás informovať práve prostredníctvom  triednych  e – mailov, webstránky  a FCB stránky.

 

Ďakujeme za porozumenie, trpezlivosť,spoluprácu a prajeme všetkým pevné zdravie .....

 

   

 

 

          

 

 

 
                                                    

 

                                                                                                                                                                          

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.