VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE !

PRAJEME KRÁSNY

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023!!!

 

 Oznam 27.1.2023

  • Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že prevádzka našej materskej školy  bude počas Jarných prázdnin od 20.02.2023 do 24.02.2023 prerušená so súhlasom zriaďovateľa.

  • Pre prihlásené deti bude zabezpečená náhradná  materská škola a to

  • Materská škola Za Humnami  28, Nitra,

  • Prevádzka MŠ za Humnami  28 , Nitra je od 6:30- 16:30, odhlasovanie zo stravy výlučne telefonicky ( nie e-mailom) na čísle 037/7334234.

  • Na náhradnú MŠ Za Humnami  28, Nitra  je potrebné priniesť deťom prezuvky, pyžamo, vyhlásenie o bezpríznakovosti, dodržiavať, školský poriadok a pokyny zamestnancov MŠ Za Humnami 28, Nitra

  • Pred nástupom na náhradnú  MŠ Za Humnami zákonní zástupcovia detí  podpíšu v MŠ Topoľová 6, Nitra  informovaný súhlas .   

  • Začiatok prevádzky našej materskej školy  po Jarných prázdninách  začína dňom  27.02.2023 (pondelok .)

 


 

 

 

Oznam 11.1.2023

 

 

Od  1.januára 2023 je  výška tkzv. školného upravená  dodatkom VZN mesta Nitra .

 VZN-c.-8-2019-v-zneni-dodtkov-12345-a-6_.pdf (121376)

 

Platby od  januára 2023 sú nasledovné :

 


 

 

 

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia platné od 15.8.2022

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Bezpríznakovosť. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Tlačivo o bezpríznakovosti   platné od 15.8.2022

24230 bezpríznakovosť 15.8..pdf (147429)

 

Ospravedlnenie neprítomnosti Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na  (víkendy a sviatky sa nepočítajú)  aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7  po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky

                                                                                                                                                        

 

Prosím aj  naďalej  sledujte triedny e – mail, našu  web stránku a našu  FCB stránku,  ak  by sa informácie  ohľadne  nástupu detí   do materskej školy zmenili budeme Vás informovať práve prostredníctvom  triednych  e – mailov, webstránky  a FCB stránky.

 

Ďakujeme za porozumenie, trpezlivosť,spoluprácu a prajeme všetkým pevné zdravie .....

 

   

 

 

          

 

 

 
                                                    

 

                                                                                                                                                                          

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.