VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE !

PRAJEME KRÁSNY

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022!!!

OZNAM 11.8.2022

Riaditeľka Materskej školy, Topoľová 6, Nitra, Vám oznamuje, že v zmysle §150 ods.5 Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  udeľuje deťom Materskej školy, Topoľová 6, Nitra  dňa 2.9.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov, so súhlasom zriaďovateľa Mesto  Nitra .

Odôvodnenie:Stravovanie  pre  našu  materskú školu  zabezpečuje  ZŠS pri ZŠ  Topoľová 8, Nitra, pre ktorú je v školskom roku  2022/2023 prvým vyučovacím dňom pondelok 5.9. 2022 a ZŠS pri ZŠ  Topoľová 8, Nitra, nebude 2.9. 2022 v prevádzke.Keďže zabezpečenie stravovania je podmienkou prevádzky materskej školy a túto podmienku nedokážem splniť, využívam možnosť udelenia riaditeľského voľna.

Zákonní  zástupcovia detí budú informovaní o udelení riaditeľského voľna prostredníctvom  telefonického oznámenia,  e – mailom a oznamom na webovom sídle školy.

Dakujeme  za  pochopenie.

 Prevádzka našej materskej školy začne v školskom roku 2022/2023 dňom 5.9.2022 (pondelok), od 26.8.2022 budú všetkých zákonných zástupcov detí telefonicky a e - mailom kontaktovať,triedne učiteľky a  oboznámia ich s potrebnými informáciami k úspešnému zahájeniu nového školského roka 2022/2023.  

Tešíme sa na  Vás .

 

 

 Milí rodičia, milé deti prajeme Vám všetkým krásne leto plné zdravia, oddychu, radosti, spokojnosti, smiechu a zábavy. Veľa pekných  nezabudnuteľných zážitkov, veľa prijemných stretnutí, veľa pekných  nezabudnuteľných chíľ a pocitov ... hlavne vždy zdravý a šťastný návrat domov, do školy a aj do  škôlky ...

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, spoluprácu, porozumenie, trpezlivosť a vzájomný rešpekt.

 

 

OZNAM 27.6.2022

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2022

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že v mesiaci júl 2022 bude v prevádzke  pre prihlásené deti  naša  Materská škola, Topoľová 6, Nitra

  • pre deti z  MŠ Topoľová 6, Nitra  

  •  deti  z  MŠ Štiavnická 1, Nitra 

JÚL 2022

 Prevádzka MŠ Topoľová 6, Nitra je od 6.30 do 16.30 hod. 

telefónny kontakt: 037/ 73 335 19, e- mail :  mstopolova@smsnitra.sk

Šek za stravné je potrebné uhradiť do 20.06.2022 , odhlasovanie zo stravy 

na  tel. čísle 037/7331140 alebo 

 na  E- mail : skolskajedalentopolova@post.sk

 Deti z MŠ  Štiavnická budú vo vchode č. 1, prvé poschodie vľavo trieda č. 3 „SLNIEČKOVÁ“

 

   Zákonní zástupcovia  detí  z  MŠ Štiavnická 1, Nitra  v júli 2022 pri prvom  nástupe ich dieťaťa do  MŠ Topoľová 6, Nitra  odovzdajú ráno  triednym učiteľkám  vyhlásenie o  bezpríznakovosti  a potom  vždy po trojdňovej  neprítomnosti  dieťaťa  v  materskej škole .

 

AUGUST 2022


V mesiaci  august 2022, bude v prevádzke pre prihlásené  deti z Materskej školy, Topoľová 6, Nitra   

 Materská  škola, Štiavnická 1, Nitra. Prevádzka MŠ Štiavnická 1, Nitra je od 6.30 do 17.00.hod. telefónny kontakt: 037/73 319 58

e- mail :  msstiavnicka@smsnitra.sk

 šek za stravné je potrebné uhradiť do 20.7.2022

 
 
 
 

Deti z MŠ  Topoľová  budú v trieda č. 6 „ZAJAČIKY“

 

 

   Zákonní zástupcovia  detí  z  MŠ Topoľová 6, Nitra  v auguste  2022 pri prvom  nástupe ich dieťaťa do  MŠ Štiavnická 1, Nitra  odovzdajú ráno  triednym učiteľkám  vyhlásenie o  bezpríznakovosti  a potom  vždy po trojdňovej  neprítomnosti  dieťaťa  v  materskej škole .

 


Oznam 10.5.2022

Bezpríznakovosť. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.Tlačivo o bezpríznakovosti   platné od  11.5.2022 bezpríznakovosť máj 22.docx (29282)

 

Ospravedlnenie neprítomnosti Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 (žiak)/7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky

                                                                                                                                                         

  • Naďalej  dodržiavať preventívne  protiepidemické opatrenia:

  • dezinfekcia rúk, 

  • dieťa si pred vstupom do triedy umýva ruky v umývarke príslušnej triedy     

  • Dieťa má rúško v skrinke, počas pobytu v materskej škole rúško nemá   

  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“dieťaťa/žiaka.        

Verzia 1.3 z 04.05.2022

 

 


 
 

Prosím aj  naďalej  sledujte triedny e – mail, našu  web stránku a našu  FCB stránku,  ak  by sa informácie  ohľadne  nástupu  do materskej školy vzhľadom   na šíriacu sa epidémiu  COVID  - 19 zmenili budeme Vás informovať práve prostredníctvom  triednych  e – mailov, webstránky  a FCB stránky.

 

  • Ďakujeme za porozumenie, trpezlivosť,spoluprácu a prajeme všetkým pevné zdravie .....

 

   

 

Milí rodičia, opäť Vám v tejto situácii prinášame rôzne nápady a aktivity:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mimaci-Detský vzdelávací portál

 

Rôzne aktivity pre deti

 

Zaujímavá, nielen botanická animácia(zvieratá,vesmír..)

 

Operácia AU-každá sobota RTVS-rodinný seriál o zdraví a medicíne

 

Európa.E.Ú-zábavné hry o Európe

 

Toy teacher-IKT hry v angličtine

 

Svetlo pod perinou-príbehy o osobnostiach(projekt: ukážme deťom vybrať si,čím chcú byť)

 

Pracovné listy-zvieratá

 

Veľká noc-pár tipov na tvorenie 

 

Kozmix-vzdelávací potál(aktivačný kód:skolazdomu)

 

Ako sme kedysi premietali rozprávky-"diafilm"

 

Hudba hrou-piesne pre deti a celú rodinu

 

Spievankovo teší deti veselými videami

 

Včielka-aplikácia-tréning čítania na PC a tablete

 

Alfík-stránka pre Mš-kód-(UCIMESADOMA)

 

Logopedické riekanky na rozvoj reči

 

Námety o koronavíruse pre rodičov predškolákov 

 

Tvorbou rastiem ku hviezdam-tvorivé nápady

 

Online škôlka-námety 

 

Múdra mama-aktivity pre Ako naučiť deti strihať

 

ABC Internetová škôlka

 

Ako sa mení zápis do Zš a MŠ 

 

Polícia NR pomáha deťom a rodičom-vymaľuj obrázky,pošli,vyhraj

 

15-velkonocnych-pracovnych-listov

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                               

 

          

 

 

 
                                                    

 

                                                                                                                                                                          

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.