VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE !

PRAJEME KRÁSNY

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018!!!

MMM_A2_PRESS.pdf (6,4 MB)  

 
               

 
 

                                     

                                                              

 

                                                                                               

 

MESTO NITRA, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

 

OZNÁMENIE

 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry  pre školský rok 2018/2019

 

„Dni otvorených dverí“ vo všetkých MŠ v dňoch 24.4.2018 a 25.4.2018 v čase od 14.30 hod       do 16.30 hod .

 

Žiadosti o prijatie  detí  do materských  škôl budú prijímať riaditeľky MŠ:

 

·      v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č. dverí. 634 - 1. poschodie)

·      v dňoch  2.5.2018, 3.5.2018, 4.5.2018, 9.5.2018, 10.5.2018 ( podľa harmonogramu)

·     v čase od 8.00 hod. do 16. 00 hod

Zápis do našej  MŠ Topoľová 6, Nitra  bude  v piatok  4.5. 2018 

                    

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:

v MŠ Nábrežie mládeže:  trieda pre deti s mentálnym postihnutím,

v MŠ Piaristická – trieda pre deti s poruchami zraku,

v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu,

v MŠ Nedbalova – pre deti s diabetes.

 

Formulár žiadosti je zverejnený na  www.nitra.sk,  www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu na Mestskom úrade.

Informácie o zápise: www.mstopolova.webnode.sk

  • Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu

            tel. kontakt: 037/ 650 22 76, internetová stránka: www.nitra.sk

            e- mail.: feketeova@msunitra.sk.      

Celý harmonogram zápisu  do materských škôl v zriaovatelskej pôsobnosti mesta Nitra tu :oznam zápis šk. rok 2018-19.doc (46080)

 kritéria prijímania detí.doc (25088)