Aktualizačné vzdelávanie PZ 

 

V školskom  roku 2021/2022 bolo na našej  materskej škole  realizované aktualizačné vzdelávanie  v súlade§ 57odd.1b) so  zákonom NR SR č.138 /2019  a vyhláškou  361/2019 o vzdelávaní  v profesijnom rozvoji . Vzdelávania sa  zúčastnilo 11 PZ školy. 

 Názov  vzdelávania:  Zvyšovanie  legislatívneho  povedomia  P

 Rozsah vzdelávania: 20 hodín  

 Poskytovateľ:  MŠ  Topoľová 

  Lektor: Mgr. Katarína  Benešová  
 
Vyhodnotenie vzdelávania bolo realizované doazníkovou formou . 
 
 
 
Aktualizačné vzdelávamie  v škol. roku  2022/2023 bolo na našej  materskej škole  realizované  v súlade§ 57odd.1b) so  zákonom NR SR č.138 /2019  a vyhláškou  361/2019 o vzdelávaní  v profesijnom rozvoji . Vzdelávania sa  zúčastnilo 12 PZ školy. 
 Názov vzdelávania  : Aplikácia IKT - EDUPAGE  V PRÁCI UČITEĽA MŠ
Rozsah   vzdelávania : 22 hodín 
Poskytovateľ Mesto  Nitra - MŠ Topoľová  6, Nitra  
Garant : Mgr Oľga  Žiaková  PZ s II. atestáciou 
 Lektor : Mgr.  Katarína  Benešová  riaditeľka  školy   PZ  s I. atestáciou 
Vyhodnotenie vzdelávania bolo realizované doazníkovou formou .