POPLATKY

 

 

ŠKOLNÉ - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ

sa od 01.01.2021 určuje vo výške 20€ pre všetky deti okrem predškolákov.

 

Platbu je potrebné uhradiť do 15. dňa v príslušnom mesiaci prevodom na účet.

 

Ak je Vaše dieťa v MŠ neprítomné z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, môžete požiadať o prerušenie dochádzky, vtedy príspevok za príslušný mesiac neplatíte, alebo sa Vám presúva na ďalší mesiac.

 

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Nitra

ČÍSLO ÚČTU NA ÚHRADU ŠKOLNÉHO:

 

SK17 0900 0000 0051 6204 8309

  

VS: Kód MŠ + kód dieťaťa + mesiac  a rok  napr. január 2021 (0121)

 

Kód MŠ: 204

Kód dieťaťa: poskytne triedna učiteľka