PROJEKTY NAŠEJ MŠ

 

 

Tento projekt bol podporený

Nitrianskou komunitnou nadáciou


 

z finančných prostriedkov

Nitrianskej teplárenskej spoločnosti.


 

 

Našej MŠ bol schválený projekt

„Kreslím, kreslím, čáry máry“,


 

ktorého cieľom je osvojovanie a rozvíjanie grafomotorických zručností počas pobytu vonku.

Grafomotorika počas pobytu vonku dáva deťom väčšie možnosti na spontánne uspokojovanie grafomotorických činností a nenásilnou formou pomáha zdokonaliť grafomotorické zručnosti detí pri vstupe do ZŠ hlavne v príprave na písanie.


 

Súčasťou projektu je:


 

1.etapa: darovanie kníh materskej škole rodičmi a deťmi


 

2.etapa: týždeň hlasného čítanie rodinnými príslušníkmi počas pobytu detí v MŠ


 

3.etapa: inštalovanie tabúľ na kreslenie na školskom dvore


 

4.etapa: prekresľovanie príbehov z kníh na tabule


 

5.etapa: spolupráca s DSS Socia- spoločné kreslenie s deťmi s DSS na tabule


 

6.etapa: celoročné využívanie tabúl na grafomotoriku počas pobytu vonku


 

 

Ďakujeme Vám za podporu a spoluprácu!