ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM

 

 

                                
                                 

 

 

  Sa  zameriava na tri oblasti : 

 1 OBLASŤ:

Osvojovanie a budovanie  zdravého životného štýlu .

Inšpiráciou pre náš  ŠKVP je úspešný animovaný seriál o ľudskom tele „BOL RAZ JEDEN ŽIVOT“ Tak ako seriál, tak aj náš ŠKVP dáva deťom prijateľnou formou odpovede na otázky:  prečo máme chrípku ako ju vyliečime, ako a čím dýchame, ako prúdi krv a prečo je červená, ako to, že vidíme, načo nám sú uši, koža, zuby, čo máme jesť, čo je zdravé a čo nie, potravinový reťazec, potreba pohybu, prečo si umývať ruky, boj s toxínmi ako sa škodlivé látky dostanú do nášho tela a ako von, kolobeh života a podobne 

V našom ŠkVP chceme deťom tieto témy priblížiť a rozšíriť im poznatky práve v tejto oblasti s cieľom prevencie voči vlastnému zdraviu a životu vôbec.   

 

 

    2 OBLASŤ:

Socializácia, sociálne učenie a kontakty v kolektíve

V  tejto oblasti je východiskom a podstatou bezpodmienečné  pozitívne prijatie dieťaťa, vytváranie ideálnych rozvojových podmienok . Vytvorenie osobného prežívania v edukačnom procese emocionalizovať edukáciu ,utvárať priaznivú sociálnu klímu, pozitívne spätné väzby pri hodnotení, učiť sa prostredníctvom zážitkov a skúseností.

 

 

3. OBLASŤ

V našom ŠkVP chceme  utvárať a rozvíjať  aj národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti.Poznať kultúrne tradície, rozvíjať cit ku kráse k tradičnému uchovávaniu dedičstva našich predkov, posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám, obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky (tradície pri štedrovečernom stole, zvyky na Fašiangy, Veľkonočné zvyky a tradície, Stavanie mája v MŠ, košikárstvo, drôtikárstvo – spolupráca s UKF Nitra. Návšteva  Nitrianskeho hradu, Svoradovej  jaskyne. Organizovanie obvodného kola „Putujeme za  ľudovou piesňou.“

 

  Kompletný  školský vzdelávací program našej materskej školy  v plnom znení je na požiadanie v dispozícii u triednych učiteliek .