Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

 • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
 • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy,

 

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie  pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.VZN_7-2021_UCINNE.PDF (264797)

 

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže -  samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím  

v MŠ Piaristická - samostatná trieda  pre deti s poruchami zraku

v MŠ Párovská - pre deti s poruchami sluchu,

v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes

v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova- pre deti s celiakou je zabezpečené diétne stravovanie

 Zápis do  Materskej školy,Topoľová 6, Nitra  na školský rok 2023/2024

 • Termín podávania žiadostí o prijatie detí do Materskej školy, Topoľová6, Nitra  pre školský rok 2023/2024 bude 3.5. a 4.5.2023.
 • 1.elektronickou formou,

           na e – mail: mstopolova@smsnitra.sk – naskenované dokumenty

 • 2.poštou  -  na  adresu: Materská  škola, Topoľová 6, Nitra 94901

           kuriérom  na adresu školy :Materská  škola, Topoľová 6, Nitra 94901

 • 3.osobne  a to v dňoch : 3.5. a 4.5. 2023 od 13.00. do 16.00. hod. 

           Vchod č. 1, prízemie vľavo,  v triede č. 1 MOTÝLIKOVÁ TRIEDA

 • Žiadosť o prijatie  zaevidujeme a  prevezmeme  iba  vtedy, ak bude podpísaná oboma zákonnými zástupcami  dieťaťa.
 • Ak sa rozhodnete, že  rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa chcete  poslať iba jednému  zákonnému  zástupcovi dieťaťa, prineste vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa  o tom, ktorému zákonnému zástupcovi( matke / otcovi).  Vyhlásenie musí byť  podpísané oboma zákonnými zástupcami dieťaťa.
 • K žiadosti  je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, prípadne neočkovaní dieťaťa, potvrdenie  je potrebné priniesť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, bez potvrdenia nebude žiadosť riadne  zaevidovaná pokiaľ sa potvrdenie nedoloží.  
 • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude  sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného výchovného zariadenia centra  poradenstva a prevencie a názor odborného lekára, ktorého dieťa  navštevuje .
 • Žiadosť o prijatie do materskej školy  a vyhásenie zákonných zástupcov na  stiahnutie  tu :

 • žiadosť-predprimárne-vzdelávanie.docx (101482)
 • Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa o rozhodnutí.docx (18213)

Kritéria prijímania  detí do  Materskej  školy, Topoľová  6, Nitra  na školský rok  2023/2024 

 • V zmysle §59 ods. 2  školského  zákona  245/2008 Z.z.  sa prednostne prijímajú :

 • Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to sú deti, ktoré do 31.8.2023 dosiahnu päť rokov a  ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti pre MŠ Topoľová 6, Nitra
 • .Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to sú deti, ktoré do 31.8.2023 dosiahnu päť rokov.

Ďalšie  podmienky  prijatia :

 •  deti, ktoré majú diagnostikovanú celiakiu vzhľadom na možnosť dovážania diétnej  stravy pre celiatikov do našej  materskej  školy.

  V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do našej  materskej školy, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú až do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 •  deti, ktoré majú súrodenca v materskej škole,
 •  Deti, ktoré majú trvalý pobyt v  Meste  Nitra 
 •  deti ,ktoré v septembri 2023 dovŕšia  päť rokov 
 •  deti ,ktoré v septembri 2023 dovŕšia štyri roky
 •  deti ,ktoré v septembri 2023 dovŕšia tri roky,
 •  deti mladšie ako tri roky sa prijímajú len v prípade voľnej kapacity materskej školy.
 •  ostatné deti. 

 

        Všeobecné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:   

 •  deti,ktoré majú zvládnuté kultúrno  - hygienické návyky,
 •  deti bez plienky,bec cumľu, 
 •  deti, ktoré  majú zvládnuté pýtanie sa a používanie toalety, 
 •  deti, ktoré vedia samostatne jesť lyžicou, vedia sa napiť z pohára .

 

Spádová oblasť(ulice v Meste Nitra ) pre povinné predprimárne vzdelávanie teda pre deti, ktoré k 31.8.2022 dosiahnu vek päť rokov  sú   pre MŠ Topoľová 6, ulice: Akademická, Bajkalská, Beniaková, Biela, Biringerova, Bohúňova, Botanická, Brezová, Clementisova, Čavojského, Dlhá, Doležalova, Ďumbierska, Ďurčanského, Fándlyho, Fatranská, Gazdovská, Gemerská,  Gerhardtova ulica, Gorazdova, Hečkova, Hontianska, Chrenovská, Ipeľská ulica, Javorová,Jevjáková ulica, Karpatská, Kasáreňská, Korčekova, Kozmonautov,  Kremnická, Kvetná, Lesná, Levická, Liptovská, Lipová, Lomnická, Lúčna, Ľudovíta Okánika, Maginova, Majakovského, Malíkova, Mikova Ves, Nábrežie Mládeže, Plynárenská, Pod Novosadmi, Pri cvičisku, Pri strelnici, Račia ulica, Repková ulica, Sadová, Selenec, Sitnianska, Slančíkovej, Spišská, Šípová, Štiavnická, Tekovská, Topoľová, Tormošská ulica, Tribečská, Trieda Andreja Hlinku, Turčianska, Ulica Rudolfa Hanáka,  Vašinova, Vihorlatská, Vrábeľská, Výstavná, Za humnami,  Zlatomoravecká, Žabia ulica,  Ždiarska, Želairska ulica,  Žitavská, Žitná ulica .

 

Oznam zriaďovatela  Mesta  Nitra o zápise detí do materských škôl  na školský rok 2023/2024 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  Nitry  TU :

oznam- zápis detí do materských škôl pre školský rok 2023-2024.doc (58880)

 

Publikované 03.04.2023