Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

 • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
 • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy,

 

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie  pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.VZN_7-2021_UCINNE.PDF (264797)

 

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže -  samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím  

v MŠ Piaristická - samostatná trieda  pre deti s poruchami zraku

v MŠ Párovská - pre deti s poruchami sluchu,

v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes

v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova- pre deti s celiakou je zabezpečené diétne stravovanie

Žiadosť o prijatie do materskej školy  na  stiahnutie  tu :

 Zápis do  Materskej školy,Topoľová 6, Nitra  na školský rok 2022/2023

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 je 3.5. a 4.5.2022.

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa môže rodič podať:
 • 1.elektronickou formou,na e – mail: mstopolova@smsnitra.sk
 • 2.poštou  -  na  adresu: Materská  škola, Topoľová 6, Nitra 94901
 • kuriérom  na adresu školy 
 • 3.osobne a to dňa: 3.5. a 4.5. 2022 od 14.30. do 16.30. hod. 
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, prípadne neočkovaní dieťaťa je potrebné priniesť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy. 
 • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude  sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; 

Kritéria prijímania:

V zmysle  školského  zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú : 

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,to sú deti, ktoré do 31.8.2022 dosiahnu päť rokov a  ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti pre MŠ Topoľová 6, Nitra.
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

 

Ďalšie  podmienky  prijatia :

 •  deti, ktoré majú diagnostikovanú celiakiu vzhľadom na možnosť dovážania diétnej  stravy pre celiatikov do našej  materskej  školy.

  V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do našej  materskej školy, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú až do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 •  deti, ktoré majú súrodenca v materskej škole,
 •  Deti, ktoré majú trvalý pobyt v  Meste  Nitra 
 •  deti ,ktoré v septembri 2022 dovŕšia  päť rokov 
 •  deti ,ktoré v septembri 2022 dovŕšia štyri roky
 •  deti ,ktoré v septembri 2022 dovŕšia tri roky,
 •  deti mladšie ako tri roky sa prijímajú len v prípade voľnej kapacity materskej školy.
 •  ostatné deti. 

 

        Všeobecné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:   

 •  deti,ktoré majú zvládnuté kultúrno  - hygienické návyky,
 •  deti bez plienky,bec cumľu, 
 •  deti, ktoré  majú zvládnuté pýtanie sa a používanie toalety, 
 •  deti, ktoré vedia samostatne jesť lyžicou, vedia sa napiť z pohára .

 

Spádová oblasť(ulice v Meste Nitra ) pre povinné predprimárne vzdelávanie teda pre deti, ktoré k 31.8.2022 dosiahnu vek päť rokov  sú   pre MŠ Topoľová 6, ulice: Akademická, Bajkalská, Beniaková, Biela, Biringerova, Bohúňova, Botanická, Brezová, Clementisova, Čavojského, Dlhá, Doležalova, Ďumbierska, Ďurčanského, Fándlyho, Fatranská, Gazdovská, Gemerská,  Gerhardtova ulica, Gorazdova, Hečkova, Hontianska, Chrenovská, Ipeľská ulica, Javorová,Jevjáková ulica, Karpatská, Kasáreňská, Korčekova, Kozmonautov,  Kremnická, Kvetná, Lesná, Levická, Liptovská, Lipová, Lomnická, Lúčna, Ľudovíta Okánika, Maginova, Majakovského, Malíkova, Mikova Ves, Nábrežie Mládeže, Plynárenská, Pod Novosadmi, Pri cvičisku, Pri strelnici, Račia ulica, Repková ulica, Sadová, Selenec, Sitnianska, Slančíkovej, Spišská, Šípová, Štiavnická, Tekovská, Topoľová, Tormošská ulica, Tribečská, Trieda Andreja Hlinku, Turčianska, Ulica Rudolfa Hanáka,  Vašinova, Vihorlatská, Vrábeľská, Výstavná, Za humnami,  Zlatomoravecká, Žabia ulica,  Ždiarska, Želairska ulica,  Žitavská, Žitná ulica .

 

Oznam zriaďovatela  Mesta  Nitra o zápise detí do materských škôl  na školský rok 2022/2023 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  Nitry  TU :

oznam- zápis detí do materských škôl pre školský rok 2022-2023.doc (56320)

 

Publikované 04.04.2022