SPOLUPRÁCA

 

Spolupráca s rodinou a ZRŠ

 • denný kontakt s rodičmi, konzultácie o problémoch

 • spoločné stretnutie s pracovníčkou pedagogicko - psychologickej poradne a učiteľkami ZŠ 1-4

 • sprostredkovanie vyšetrenia v pedagogicko - psychologickej poradni

 • sprostredkovanie konzultácii o školskej zrelosti

 • posedenia s rodičmi pri rôznych príležitostiach spojené s programom, alebo športovou činnosťou

 • pomoc pri zabezpečovaní rôznych akcií

 • drobné opravy a brigády na školskom dvore

 • sponzorstvo

Členovia ZRŠ

Petra Heiserová za tr. č. 1

Kristína Cabada za tr. č. 2

Kristína Cabada   za  tr. č. 3

Andreánska   za tr. č. 4 

Monika  Čaplová  za tr. č. 5

 Beňová        za tr. č. 6

 

 

 

 

 

Spolupráca s radou školy

 

 • oboznamovanie s aktivitami a zameraním školy

 • stretnutia podľa plánu školskej rady

Členovia rady školy

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za +

Viera Vavrová

predseda

pedagogických zamestnancov

Iveta Čaprnková

 

pedagogických zamestnancov

Katarína Rozsypalová 

 

nepedagogických zamestnancov

  Kristína Cabada  

 

rodičov

Monika Čaplová 

 

rodičov

 Petra  Heiserová 

 

rodičov

Peter Košťál

 

Zriaďovateľa 

Magdaléna  Feketeová  

 

zriaďovateľa 

Miloslav Špoták

 

Zriaďovateľa 

 

Spolupráca so ZŠ Topoľová

 

 • návštevy 1. ročníka

 • spoločné aktivity - tvorivé dielne, športové akcie

 

Spolupráca so SOCIA

 • hrajme sa spolu Socia

 • vnímanie postihnutých detí ako rovnocenných partnerov

 • pomoc pri adaptácii na školské prostredie pre telesne postihnuté deti

 • prizývanie na akcie školy

 • tvorivé dielne – práca s hlinou + vypaľovanie v peci

 • Plavecká  škola  Delfín 
 • UKF  Nitra  - Tv a šport - športové aktivity 
 •  CVČ  DOMINO 

 •  Čimkoviny -Výtvarné aktivity     

 •  Oboznamovanie s AJ